Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historie a poslání

Sdružení Dítě a kůň vzniklo v roce 1994 z aktivity několika nadšenců - lékařů, koňařů a dalších lidí různých profesí, které spojovala společná myšlenka, umožnit léčebnou jízdu na koni postiženým dětem z kutnohorského a kolínského okresu.

V těchto letech nebyla léčebná jízda na koni - hipoterapie metodou známou, mezi odborníky, ani mezi veřejností. Provozovatelů v naší republice bylo pár, a proto prvním krokem bylo získat potřebné informace a zkušenosti nejen v České republice, ale především v zahraničí, kde tato metoda již patřila mezi standardní léčebné terapie.

Už v roce 1994 začalo sdružení prakticky hipoterapii provozovat pro klientelu v regionu své působnosti. Zajistilo vhodné podmínky pro provozování a především zabezpečilo vytvoření a proškolení odborného týmu. Sdružení se tak stalo v této době jediným provozovatelem hipoterapie ve Středočeském kraji.  

Posláním spolku se stalo poskytování sociálních služeb, praktické provozování zooterapie, především hipoterapie a rozšiřování této myšlenky mezi odbornou a laickou veřejnost, pořádání pobytů, letních táborů, organizování vzdělávacích, osvětových a výchovných aktivit, provozování a rozvoj dětského a juniorského jezdeckého sportu.

Vzhledem k tomu, že v České republice byla hipoterapie stále metodou málo známou, zpracovalo sdružení v roce 1995 Projekt Dítě a kůň. Šlo o projekt s celorepublikovou působností, který řešil propagaci a podporu této myšlenky mezi odbornou a laickou veřejností, například formou účasti na výstavách, přednáškách na školách, oslovováním médií, prezentováním na zábavných akcích. Projekt Dítě a kůň byl v těchto letech jediný, který v takovém měřítku propagoval tuto novou metodu a získal na tuto činnost opakovaně grant z prostředků Nadace rozvoje občanské společnosti z Phare Programu Evropské unie a Nadací Charty 77.  

V roce 1997 si sdružení pronajalo statek v obci Březová u Kutné Hory a rozšířilo svou činnost o další aktivity jako např. pobyty na statku, programy pro školská zařízení a organizace pracující s dětmi a mládeží, či pořádání letních dětských táborů. Projekty byly inovativní a v mnoha směrech nabídly nové pohledy na využití hipoterapie. Jednalo se například o projekty: Aktivizace života seniorů, Hipoterapie pro děti v určitých aspektech života znevýhodněné, Hipoterapie pro romské děti, Využití hipoterapie v prevenci kriminality. Úspěšnost práce v regionu závisela i na schopnosti organizace spolupracovat s ostatními partnerskými organizacemi, úřady a institucemi. Další projekty byly zaměřeny na prohlubování spolupráce s nimi například projekt Podpora místního rozvoje v okrese Kutná Hora.

Záměrem organizace bylo objekt v obci Březová zakoupit, ale byl vydán v restituci a požadavky nového majitele byli nepřijatelné a tak se muselo sdružení vystěhovat. Dočasně zasídlilo v církevním objektu na Bykáni.

Poté, co se sdružení několikrát stěhovalo, po letech činnosti v pronajatých prostorech došlo v roce 2002 k významné změně. Sdružení zakoupilo zemědělskou usedlost a usídlilo se v Miskovicích u Kutné Hory.

Těžkým obdobím byl rok 2004. Ve středisku vznikl požár, při kterém shořela střecha nad celými hospodářskými budovami a přípravna krmiva pro zvířata. Během následujících let se postupně vše podařilo opravit a bylo vybudováno mnoho nových prostor a zázemí pro lidi i zvířata (venkovní ustájení, pískové jízdárny, výběhy, pastviny pro koně a stanové městečko pro letní tábory). V roce 2009 bylo dokončeno zázemí pro klienty - stavba klubovny s bezbariérovým přístupem a sociálním zařízením.

S postupem času a v souvislosti s narůstající poptávkou rozšířilo v roce 2010 pole své působnosti o poskytování dvou sociálních služeb -  služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nesoucí název „NZDM Archa“ (identifikátor: 7753589) a o službu Sociální rehabilitace „SR Astra“ (identifikátor: 2513818), v roce 2016 ještě o sociální službu Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením „SAS Afinita“ (identifikátor 8245182).

Všechny služby jsou poskytovány primárně na území ORP Kutná Hora, ale mají značný přesah do dalších lokalit Středočeského kraje. V roce 2019 se velmi rozšířila terénní forma služeb NZDM Archa a SR Astra. Obě tyto služby poskytujeme rovněž ve městě Sázava, které územně spadá do ORP Benešov.